SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

Sınav Organizasyonu: Sınav Organizasyonları Yönetim temsilcisinin onayından sonra, tarihleri http://www.egevizyonakademi.com.tr adresinden duyurulur.

Sınavın Gerçekleştirilmesi: İlgili programda/yeterlilikte belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Sınav tüm adaylara aynı şartlarda ve seviyede uygulanmalı, tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek uygulamalardan sakınılmalıdır. Sınavın uygulanışı "TL-03 Personel Belgelendirme Sınav Uygulama Talimatı"nda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmelidir.

**Adayın talebi halinde Ulusal Yeterliliklerde belirtilen birim belgelendirme başvurusu da alınabildiği gibi gerekli evrakları ibrazı koşuluyla birim birleştirme sınavı gerçekleştirilebilir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Sınav sonuçları; http://www.egevizyonakademi.com.tr adresinden duyurulur.

Belgelendirme: Ege Vizyon Akademi dokümantasyonu içerisinde yer alan PR-09 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ ve İlgili Ulusal Yeterlilik Şartlarına göre belgelendirme kararı verilir. Belgenin durumu http://www.egevizyonakademi.com.tr/sayfa/belge-sorgulama/ yayınlanır.

Ege Vizyon akademi adayın talebi halinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenleyebilir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla Ege Vizyon Akademi tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde adayın talebiyle birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki yeterlilik belgesi düzenlenir.

Belge Süresini Uzatılması: İlgili programlarda/yeterliliklerde belirtilen süreler ve şartların sağlanması durumunda belge süreleri uzatılır. Belge uzatımı için başvuru, ilgili programlarda/yeterliliklerde belirtilen süreler içinde yapılmalıdır.

Yeniden Belgelendirme: Belge süresi sona eren veya belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir. Yeniden belgelendirmeye ilişkin özel şartlar varsa, ilgili programlarda/yeterliliklerde belirtilmiştir.

Belgelerin Dağıtılması: Belgelerin dağıtılması Kayıt personeli, tarafından yapılır. Hazırlanan belgeler belge sahibine "FR-17 Belge Teslim Formu" imzalattırılarak teslim edilir. Belge sahibinin talebi halinde, " FR-11 Belge Talep Formun" da "FR-12 Personel Belgelendirme Sözleşmesi" adresine posta veya kargo ile gönderilir.

Belgenin Kaybedilmesi: Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini talep eder. Kayıp belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir. Belge ücreti ücret tarifemiz “Genel şartlar Açıklamalar” kısmında yayınlanmıştır.

Belgenin İptal Edilmesi ve Askıya Alınması: Belge sahibi veya işvereni başvuru sırasında imzalamış olduğu FR-11 Belge Talep Formunun FR-12 Personel Belgelendirme Sözleşmesi gereğini yerine getirmediği veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespiti halinde belge askıya alınır, belge sahibi veya işvereni uyarılır. Uyarı sonrasında, 10 (on) iş günü içinde gerekli değişiklik ve iyileştirmeler yapılmaz ise belge iptal edilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu kapsamında verilen belgelerin iptal ve askıya alınması yeterliliklerde belirtilen hususlar dikkate alınarak iptal veya askıya alma işlemi Belgelendirme Müdürü tarafından gerçekleştirilir.

Gözetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Belgelendirilen kişilerin ilgili standartlar doğrultusunda ve yetkilendirilen süreler içinde belgelendirme konusu ile ilgili çalıştığının ve belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdürdüğünün kontrolü sağlamak için yapılır, gözetim faaliyetinin yürütülmesine ilişkin izlenmesi gereken metot ve esasları aşağıda maddelendiği gibidir.

 

 • Aday ve Belgelendirilmiş kişilerin kayıtları Belgelendirme Müdürü koordinasyonunda Yönetim Temsilcisi tarafından tutulur.

 • Yönetim Temsilcisi tarafından kesin başvurusu alınan her adaya bir kayıt numarası verilir. Belgelendirilmek üzere başvurusu alınanların takibi kayıt numarasından yapılır.

 • Her belgeye bir numara verilir. Bu numara başka herhangi bir belge ile benzerlik taşımaz. Belgeli kişilerin takibi belge numarasından yapılır.

 • Belgelendirilen kişinin belgesinin ayrıntıları http://www.egevizyonakademi.com.tr belge sorgulama ekranında yayınlanır.

 • Belgelendirilen kişi, Ege Vizyon Akademisi hakkında herhangi bir itiraz/şikâyet olduğu takdirde, bu itiraz/şikayet PR-07 Şikayet ve İtirazların Yönetimi Prosedürüne göre yapılır.

 • Belgelerin geçerlilik süresi ilgili programlarda/yeterliliklerde belirtilmiştir. İlk geçerlilik süresini dolduran ve ilgili programda/yeterliliklerde ve şartnamede belirtilen şartları eksiksiz yerine getiren belge sahibi belge süresinin uzatımı için başvuruda bulunur. Gerekli tüm şartları sağlayan belgeli kişinin, Ege Vizyon Akademi'ye sunmuş olduğu belgeler belgelendirme müdürüne sunulur. Uzatma kararını Belgelendirme müdürü verir. (Belge uzatımı için başvuru, belge geçerlilik süresinin bitimine kadardır. Belge geçerlilik tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 • Belgelendirme programlarında/yeterliliklerde ve/veya belgelendirme şartlarında değişiklik yapılması halinde, ilgili taraflar ve belgelendirilmiş olan kimseler değişiklik hakkında bilgilendirilir. Bilgilendirme http://www.egevizyonakademi.com.tr web sitesinden ve belgelendirilen kişilere telefon, e-posta veya yazışma yolu ile yapılır. Belirlenen süre içerisinde, belgelendirilmiş olan her personelin, değiştirilen şartlara uyum sağlayıp, sağlamadığının kontrolü yapılır.

 • Yönetim Temsilcisi, belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine yazılı olarak durumu bildirir ve askıya alınanlardan belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasını, belgenin iptali durumunda belgenin iade edilmesi gerektiği yönünde yazılı bildirim yapar. Tüm yazışma ve kayıtlar belge sahibinin kişisel dosyasına kaldırılır.

 • Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere Ege Vizyon Akademi tarafından http://www.egevizyonakademi.com.tr web sitesinden duyurusu yapılır.

 • Belgelendirilmiş personelin belge kapsamı ile ilgili çalıştığının kontrolü ve gözetimi için ayrıca FR-19 Gözetim ve Hizmet Birim Formu doldurulması ve sigorta kaydı ve/veya referans yazısıyla desteklemesi talep edilir.

 • Mevcut kişisel bilgilerinden kendisine ulaşılamayan belge sahibi varsa, belge sahibi hakkındaki işlemlerde bildirimsiz yukarıdaki maddeler aynen uygulanır.